La campanya

Materials didàctics

En construcció

Altres informacions

Pla Barcelona esport en edat escolar - PBE3

El Pla Barcelona esport en edat escolar (PBE3) és l'instrument que reflecteix la visió de l'Ajuntament de Barcelona en matèria esportiva per a la població escolar i guia les seves actuacions dins aquest àmbit. A més, també pretén esdevenir un marc de referència per a la resta d’agents implicats que pugui orientar la seva activitat i presa de decisions.

Coherent amb l’establert al Pla d'Actuació Municipal (2012-2015) i el Pla Estratègic de l'Esport (2012-2022), el PBE3 persegueix la missió de “garantir la igualtat d'infants i joves per accedir a una pràctica esportiva que millori la seva qualitat de vida mitjançant el suport a tots els agents del sector”. Per apropar-se a aquest horitzó, l'Ajuntament ha seguit una llarga trajectòria d’actuacions en dos àmbits diferenciats, en els quals continuarà incidint:

  • El suport a l'educació física curricular en horari escolar i al professorat que la desenvolupa als centres educatius de la ciutat.
  • El suport a l'oferta d’activitats esportives fora d’horari escolar i als diversos agents que intervenen en la mateixa (esportistes, personal tècnic esportiu, tutors de joc, famílies, clubs i entitats, instal·lacions esportives, etc.).

A partir de l’esmentada missió i d’aquests dos àmbits d’actuació, el PBE3 s'estructura entorn de sis àrees o eixos de treball que us expliquem a continuació:

  1. Escola i ciutat. Per assolir les fites proposades, és imprescindible posar en relació aquests dos espais: l'escola, com l'entorn on trobem la població infantil i juvenil, i la ciutat, com l'espai de responsabilitat de l’Administració local.
  2. Educació Física curricular. El professorat d’Educació Física és el principal responsable de transmetre a l'alumnat els continguts sobre l'activitat física i l’esport i, per aquesta raó, esdevé un col·lectiu fonamental al qual cal donar el màxim suport i recursos perquè contribueixi al desenvolupament de les actuacions municipals del PBE3.
  3. Trànsit de l’educació física cap a l’hàbit de pràctica d’activitat física. Aconseguir que la totalitat de la població infantil i juvenil de Barcelona gaudeixi dels beneficis de la pràctica esportiva passa, necessàriament, per afavorir el pas de la pràctica en horari lectiu cap a les activitats que diferents organitzacions de la ciutat posen al seu abast fora d'horari lectiu.
  4. Oferta i territori. Difondre l’oferta d’activitats esportives per a infants i joves que s'organitzen als diferents barris de la ciutat és un altre dels elements clau en la política esportiva de l'Ajuntament, ja que apropar aquesta informació al seu públic objectiu pot facilitar la seva incorporació a la pràctica .
  5. Qualitat. En la línia que se segueix a qualsevol servei municipal, un dels principals objectius a assolir dins el plantejament del PBE3 és la màxima qualitat de l'oferta difosa i la satisfacció de la ciutadania.
  6. Diagnosi. Per tal de dissenyar actuacions ajustades a la realitat i generar millores en els contextos on s'intervé d’acord amb els objectius plantejats, el PBE3 contempla una diagnosi dels problemes sobre els quals es pretén incidir i una avaluació del seu desenvolupament i resultats.

Si voleu saber més sobre el Pla Barcelona esport en edat escolar i les diferents actuacions que el desenvolupen, podeu consultar l'enllaç següent: www.bcn.cat/lesportensfamesgrans