Convocatòria

Premis “Compta fins a tres” 2016-2017

Per resolució de la Presidència de l'organisme autònom local Institut Barcelona Esports, de data 22 de març de 2017, s'ha procedit a l'aprovació inicial de la modificació de les bases generals reguladores del premi Compta fins a tres, les quals s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les Administracions públiques; de l'article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions públiques de Catalunya; i de l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Els Premis "Compta fins a tres" estableixen quatre modalitats: premis individuals, premis col·lectius, premi institucional i premi especial.

  1. Podran ser candidates als premis individuals aquelles persones físiques vinculades a l'esport en edat escolar que hagin destacat durant la temporada esportiva per la seva conducta d'acord amb els valors positius i educatius de l'esport promoguts per la campanya "Compta fins a tres". Així, es podran presentar candidatures d'esportistes, tutors i tutores de joc, tècniques i tècnics esportius, responsables directius i/o familiars d'esportistes.
  2. Podran ser candidates als premis col·lectius aquelles persones jurídiques o col·lectius, que hagin destacat pel seu treball potenciant els valors educatius de l'esport al llarg del curs. Així, es podran presentar candidatures de centres educatius, AMPA, clubs esportius, associacions esportives i culturals (amb secció esportiva) de tot tipus i grups de persones que, sense disposar d'entitat jurídica, mantinguin un vincle d’unió entre elles i amb activitats esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona.
  3. Podrà ser candidat al premi institucional qualsevol Ajuntament, Consell Esportiu comarcal o institució de la província de Barcelona, que no hagi rebut anteriorment aquest guardó, i que disposi d'un projecte d’educació en valors adreçat a qualsevol o a la totalitat d'agents que intervenen a l'esport en edat escolar del seu territori.
  4. Podran ser candidates al premi especial "Josep Sardà" aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació d'acord amb els principis i propostes que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom als premis.

Presentació de candidatures

Els delegats i les delegades de les entitats jurídiques afiliades al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (en endavant CEEB) i/o a les Federacions Esportives Catalanes o en el seu defecte les persones responsables de la coordinació d'aquestes que participen a les activitats i competicions esportives en edat escolar, així com el personal tècnic del mateix CEEB i les Federacions, podran proposar candidatures als premis individuals, col·lectius i especial.

Cada candidatura només podrà optar a una de les modalitats dels Premis i s'haurà d'indicar al formulari de sol·licitud que es presenti. En cas que es presenti una mateixa candidatura a diferents modalitats de premi, el jurat decidirà a quina modalitat s'assigna finalment d'acord amb les presents bases reguladores.

La candidatura al premi institucional només podrà ser proposada per part de l'oficina d'activitats de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, a partir del coneixement de les iniciatives dels Ajuntaments i institucions del seu territori en la matèria objecte d'aquests premis.

Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures

Les candidatures als Premis "Compta fins a tres" es realitzaran omplint aquest formulari:

La seva presentació es realitzarà mitjançant l'enviament del formulari a l’adreça de correu electrònic promocioesportiva3@bcn.cat.

El termini de presentació de candidatures es determinarà a cada convocatòria dels Premis "Compta fins a tres". Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins al següent dia hàbil.

Veredicte

El Jurat adoptarà la seva decisió amb total independència i atenent especialment als mèrits de les candidatures. El Jurat, mitjançant acord motivat, podrà declarar deserta qualsevol de les modalitats dels Premis. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.Bases completes dels premis