Convocatòria

Premis “Compta fins a tres” 2016

Per resolució de la Presidència de l'organisme autònom local "Institut Barcelona Esports" de data 11 de maig de 2016, s'ha aprovat la convocatòria dels premis "COMPTA FINS A TRES", d'acord amb les "Bases generals reguladores aprovades per resolució de la presidenta de l'Institut Barcelona Esports de data 14 d'abril de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 23 d'abril de 2015.

Els Premis "Compta fins a tres" estableixen quatre modalitats: premis individuals, premis col·lectius, premi institucional i premi especial.

 1. Podran ser candidates als premis individuals aquelles persones físiques vinculades a l'esport en edat escolar que hagin destacat durant la temporada esportiva per la seva conducta d'acord amb els valors positius i educatius de l'esport promoguts per la campanya "Compta fins a tres". Així, es podran presentar candidatures d'esportistes, tutors i tutores de joc, tècniques i tècnics esportius, responsables directius i/o familiars d'esportistes.
 2. Podran ser candidates als premis col·lectius aquelles persones jurídiques o col·lectius, que hagin destacat pel seu treball potenciant els valors educatius de l'esport al llarg del curs. Així, es podran presentar candidatures de centres educatius, AMPA, clubs esportius, associacions esportives i culturals (amb secció esportiva) de tot tipus i grups de persones que, sense disposar d'entitat jurídica, mantinguin un vincle d’unió entre elles i amb activitats esportives en edat escolar de la ciutat de Barcelona.
 3. Podrà ser candidat al premi institucional qualsevol Ajuntament, Consell Esportiu comarcal o institució de la província de Barcelona, que no hagi rebut anteriorment aquest guardó, i que disposi d'un projecte d’educació en valors adreçat a qualsevol o a la totalitat d'agents que intervenen a l'esport en edat escolar del seu territori.
 4. Podran ser candidates al premi especial "Josep Sardà" aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació d'acord amb els principis i propostes que defensa de la campanya de difusió de valors que dóna nom als premis.

Presentació de candidatures

Els delegats i les delegades de les entitats jurídiques afiliades al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (en endavant CEEB) i/o a les Federacions Esportives Catalanes o en el seu defecte les persones responsables de la coordinació d'aquestes que participen a les activitats i competicions esportives en edat escolar, així com el personal tècnic del mateix CEEB i de les Federacions, podran proposar candidatures als premis individuals, col·lectius i especial.

Cada candidatura només podrà optar a una de les modalitats dels Premis i s’haurà d'indicar al formulari de sol·licitud que es presenti. En cas que es presenti una mateixa candidatura a diferents modalitats de premi, el jurat decidirà a quina modalitat s'assigna finalment d'acord amb les bases reguladores.

La candidatura al premi institucional només podrà ser proposada per part de l'Oficina d'Activitats de l’Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, a partir del coneixement de les iniciatives dels Ajuntaments, Consells Esportius Comarcals o institucions del seu territori en la matèria objecte d'aquests premis.

Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures

Les candidatures als Premis "Compta fins a tres" es realitzaran omplint aquest formulari:

La seva presentació es realitzarà mitjançant l'enviament del formulari a l’adreça de correu electrònic promocioesportiva3@bcn.cat.

El termini per a la presentació de candidatures s’obrirà l’endemà de la publicació oficial d'aquest anunci i es clourà el dimecres 25 de maig de 2016.

Jurat

En els Premis "Compta fins a tres" es constituirà un Jurat. El funcionament del jurat s’ajustarà a les previsions normatives vigents respecte al funcionament d’òrgans col·legiats de les Administracions públiques. El Jurat és compost dels 17 membres següents:

Presidenta:

 • Sra. Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

Vicepresidents:

 • Sr. Jaume Mora Arribas, president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.
 • Sr. Jordi Sans Juan, director de relacions externes de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Vocals:

 • Sr. Gabriel Arranz Herrero, director de Promoció i Esdeveniments esportius de l'IBE.
 • Sra. Mercè Jofra Company, coordinadora de Promoció i Esdeveniments de l’IBE.
 • Sra. Elisenda Noguera Guillamet, cap de l'Oficina d'Activitats de l’Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona.
 • Sra. Montserrat Domingo Herràiz, coordinadora territorial LIC del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Sr. Albert Pérez Núñez, secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona.
 • Sra. Montse Vergé Grau, vicepresidenta social del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB).
 • Sr. Jaume Bantulà Janot, director del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Facultat PCCE-Blanquerna - Universitat Ramon Llull.
 • Sr. Jaume Casamort Ayats, professor de l'Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – centre de Barcelona.
 • Sra. Elisabet Boloix Ripoll, coordinadora del Pla Català d'Esport a l'Escola de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona.
 • Sr. Albert Riera Pérez, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) de Barcelona ciutat.
 • Sr. Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi Oficial de Llicenciats i Graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC).
 • Sr. Carles Meilan Moñiz, president del Col·lectiu d'Esport per a Tothom 10 (CET10).
 • Sr. Joan Gómez Blasco, president de l’Associació Esportiva L'Eixample (AE l'Eixample).

Secretari:

 • Sr. Miquel Benito Lopez, secretari delegat de l'IBE.

Veredicte

El Jurat adoptarà la seva decisió amb total independència i atenent especialment als mèrits de les candidatures. El Jurat, mitjançant acord motivat, podrà declarar deserta qualsevol de les modalitats dels Premis. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Les diferents modalitats dels Premis seran atorgades per resolució de la Presidència del Jurat, en base al veredicte adoptat pel Jurat.